logo


Kinnisvaraleksikon

ehitis - hoone või rajatis

ehituse järelvalve - füüsiline või juriidiline isik, kes kontrollib, kooskõlastab ja jälgib ehituse korraldust, kvaliteeti, tähtaegu jm ning kaitseb ja tagab sellega tellija huve (suurematel ehitusettevõtetel on ka ettevõttesisene ehituse järelvalve)

ehituslaen - lühiajaline laen ehitustegevuse finantseerimiseks, mille puhul laenuandja teostab ehitajale perioodilisi makseid

elamu - alaliseks elamiseks ehitatud ja sellena kasutatav hoone

eluruum - alaliseks elamiseks sobiv elamu, ridaelamu sektsioon või korter, mis vastab ühiskonnas aktsepteeritavatele sotsiaalsetele ja tehnilistele miinimumstandarditele

eluruumi pind - koosneb elamisruumide (tubade pind) ja abiruumide (köök, esik, WC, pesemisruum, vannituba, hall, garderoob, panipaik, sisseehitatud seinakapp, veranda, sahver, vaheruum jm) põrandapinna summast mõõdetuna 1,5 m kõrgusel põrandast

esindusleping - leping, mille kohaselt klient kohustub tegema koostööd vaid lepingu teiseks pooleks oleva kinnisvarafirmaga

haldusleping - leping tulu toova vara omaniku ja haldusfirma või üksikhaldaja vahel, mis fikseerib haldaja volituste piirid

haldustöö - hallatava objekti majandamise korraldamine, sh. tulude/kulude juhtimine

heakorratöö - kinnisvaratöö, mille eesmärgiks on soovitud puhtuse taseme hoidmine siseruumides (koristamine ja välisterritooriumi korrashoid)

hind - vabades turusuhetes võõrandatava konkreetse kinnistu eest makstav või makstud rahasumma või hüvitus muus vääringus

hooldus - regulaarne, tavaliselt lühikeste ajavahemike järel korduv, kinnisvara kasutatavuse säilitamiseks vajalik töö

hoone - maapinnaga püsivalt ühendatud katuse, välispiirete (seinad) ja siseruumiga ehitis

hoonestusõigus - ainult maa rentimine, millel on tavaliselt ehitis või millele see rendilepingu põhjal püstitatakse (tavaliselt pikaajaline - 10-99 aasta puhasrent). Rentniku õigused ja kohustused jätkuvad kuni rendiaja lõppemiseni või katkestatakse kohustuste täitmatajätmise korral

hüpoteek - kinnisvara tagatisel antud laen; võla tasumist tagav kinnisvara pandiõigus ehk dokument, mis on võla tasumise tagatis. Hüpoteegi tagatiseks oleva kinnisvara võõrandamisel käib hüpoteek kaasas konkreetse kinnisvara, mitte laenuvõtjaga

järelmaksuga müük - tehing, mille põhjal müügihind tasutakse kahe või enama ositimaksega ühe või enama aasta jooksul

jääkmaksumus - vara väärtus pärast kulumisvaru mahaarvamist

kasutusväärtus - objekti väärtus selle kasutusotstarvet arvestades

katastriüksus - katastris iseseisva üksusena registreeritud maatükk

kinnisasi - maatükk koos selle oluliste osadega - ehitised, mets, koristamata vili ja maatükiga seotud asjaõigused ning hoonestusõigus ja korteriomand

kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena sissekantud kinnisasi

kinnistusraamat - kinnisasjade kohta peetav riiklik register, kuhu peavad olema kantud kõik kinnisasjad (kinnistud)

kinnistusregister - sisaldab kinnisasja omaniku nime, kinnisasja koormisi ja piiranguid

kinnisvara - kinnisasjad (maatükk koos selle oluliste osadega) ja asjaõigused, mille esemeks on kinnisasi. Kinnisvaraks nimetatakse ka vallasvaraobjekte, millel on seadusandlik eeldus saada kinnisvaraks. Üldmõistes maapinna piiratud osa seal paiknevate ehitiste ning statsionaarsete seadeldiste ja haljastusega

kinnisvaraarendus - tegevus, mille tulemusena suureneb oluliselt kinnisvara tarbimisväärtus ja mille eesmärgiks on kasumit taotlev äritegevus. Kinnisvara arenduse käigus võib, kuid ei pruugi muutuda selle varasem funktsioon. Arendus hõlmab vahemikku äriidee sünnist kuni selle realiseerimiseni

kinnisvara haldus - tegevus, mille eesmärgiks on kinnisvara tarbimisväärtuse püsimise tagamine samas funktsioonis

kinnisvara hindaja - sõltumatu ekspert, kes tegeleb kinnisvaraväärtusele eksperthinnangu koostamisega ning annab eelnevaga seotud konsultatsiooni

kinnisvara hindamine - kinnisvara ostu-müügitehingute hinna ning hoonestusõiguse- ja renditasu kindlaksmääramine ning kinnisvara hinna kindlaksmääramine kindlustamise, erastamise eesmärgil ja laenutagatiseks

kinnisvarakäive - toimub läbi kinnistusraamatu; ei ole käibemaksustatud, küll aga tulumaksustatud

kinnisvaramaakler - isik, kes korraldab klientide volitusel tasu eest kinnisvara ostu-, müügi-, rendi- ja üüritehinguid ja/või annab eelnevaga seotud konsultatsiooni

kinnisvara tegevusvaldkonnad - kinnisvaravahendus, -haldus, -hooldus, -arendus, -hindamine ja kinnisvaraalane konsultatsioon

kinnisvara vahendus - tegevus, mille käigus organiseeritakse kinnisvaratehinguid

kinnisvara valdajad - kinnisvara omanikud ja kasutajad

kommunaalteenustasu - maksed vee, elektri, gaasi jne. eest

konsultatsioon - erialase oskusteabe edastamine. Kinnisvara alane konsultatsioon on nõustamine kinnisvaraalastes küsimustes

kinnisvara haldamine - juriidilisel õigusel või kohustusel põhinev vastutus kinnisvara jätkuva olemasolu eest, mis reguleerib valdajate ja hooldajate omavahelisi suheteid. Haldusteenuse mahus vahendatakse kommunaalteenuseid (vesi, küte, elekter, gaas jms), tehnohooldust (torude, traatide, ehituskonstruktsioonide hooldus ja korrashoid) ning heakorratöid (sise- ja väliskoristus, prügivedu).

kinnisvarahaldur - isik, kes korraldab kinnisvaraobjektide hooldustöid omanike või nende poolt asutatud juriidiliste isikutega sõlmitud lepingute alusel

kinnisvara hooldus - toimingute kogum, mille abil säilitatakse kinnisvaraobjekti soovitud olud ja/või valdajate vajaduste rahuldamine

kinnisvara hooldajad - äriühingud, kes teevad kinnisvara regulaarseid hooldustöid, millega säilitatakse objekti soovitud olud. Hooldustöid korraldab kinnisvarahaldur (majavalitseja), keda aitavad tehniline järelevalve (tööde kontroll) ja vara valitseja (kinnisvara arendus, tulude/kulude juhtimine)

kinnisvara hooldamine - pidev hooldustööde kompleks, mida vahetult teevad majahoidja, lukksepp-sanitaartehnik, koristaja, katlakütja, elektrik, lifti järelvaataja jt. Hooldustöötajad

kinnisvara korrashoid - ühekordse iseloomuga, vajadusel pikemate perioodide järel korduv tegevus, mille abil säilitatakse kinnisvara eesmärgikohane kasutatavus

kinnisvara säilitamine - lisaks hooldusele tehtav (kapitaal)remont, renoveerimine, restaureerimine, moderniseerimine, juurdeehitamine

korteriühistu - kaasomandis oleva paljukorterilise elamu omanike ühiste huvide esindamiseks asutatav mittetulunduslik juriidiline isik

lepingutasud - kulud, mis on seotud kinnisvaratehingu lõpetamisega (sh notaritasu, vahendajatasu, kinnisvaratehingu lõpetamisega seotud hüpoteegiga kulud (sh notaritasu, vahendajatasu, hüpoteegiga seotud tasud, dokumentide vormistamise kulud jm)

maa maksustamishind - määratakse harilikust väärtusest (turuväärtusest) või puhastulust lähtudes

maakataster - andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist

maamaks - omaniku (kasutaja või hoonestaja) poolt perioodiliselt tasutav maa maksustamishinnal põhinev maks

maaregister - katastriüksuste kohta registreeritavate ja peetavate andmete kogu (sh piiripunktid, omanike andmed, tehingute alamregister, maa kvaliteedi ja hindamise andmebaas jm)

majavalitseja - isik, kes korraldab kinnisvara haldamist ja hooldamist omanike või nende poolt asutatud juriidiliste isikutega sõlmitud lepingute alusel

mitteeluhoone - püsivaks elamiseks mittekasutatav hoone

mitteeluruum - elamiseks mitte ette nähtud ruum elamus või tööstushoones (v.a. abiruum elamu teenindamiseks)

netohind - summa, mille müüja saab pärast müügikulude maha arvamist, sh maksud, kindlustus, kommunaalteenused, remont ja kõik kulude suurenemisega kaasnevad riskid

rajatis - maapinnaga püsivalt ühendatud ehitis, mis ei ole hoone

rendileping - kirjalik või suuline leping rendile andja ja rendile võtja vahel, millega loovutatakse ainuõigus omandile ning vara kasutamise õigus kindlaksmääratud ajaks ja määratletud eesmärgiks kokkulepitud tasu eest

turuhind - kohalik kehtiv vara keskmine müügihind; hind, mis kujuneb müüja ja ostja läbirääkimisel; tehingu tulemus

turuväärtus - kõige tõenäolisem hind, mis makstakse vara eest ametliku tehingu puhul tavalistes tingimustes vabaturul; kinnisvara väärtuse hinnang mingil ajahetkel; asja harilik väärtus

vahendustasu - maaklerile makstav tasu kinnisvara ostu-, müügi-, rendi või üüritehingu vahendamise eest; tavaliselt protsent vara müügihinnast või ühe kuu rent/üür

vallasvara - asjad, mis ei kuulu kinnisvara määratluse alla

volikiri - kirjalik dokument, mis volitab üht isikut tegutsema teise isiku esindajana volikirjas osutatud volituste piires

ühistu - mittetulunduslik juriidiline isik (vt. korteriühistu)

üür - tasu eluruumi kasutamise eest, mis määratakse üürniku ja üürile andja vahel sõlmitud üürilepingu ja kohaliku omavalitsuse normatiivaktide alusel

üürileping - leping, mis kohustab eluruumi üürileandja andma teise isiku (üürniku) kasutusse eluruumi selles elamiseks kokkulepitud tähtaja jooksul ja tingimustel ja üürnikku kasutama üüritud eluruumi vastavalt selle otstarbele ja maksma üüri
------------------
Antud leksikoni materjali pärineb firma Hansahaldus OÜ koduleheküljelt
Logi sisse